BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2519/BTC-TCT
V/v: chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 5001/UBND-TH ngày16/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị hướng dẫn về miễn giảm tiền sử dụng đất theo đề nghị của Công ty TNHH Thanh Nguyên. Về việcnày, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sử dụngđất đối với: "4. Đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh(xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao"

Tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 củaChính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoàicông lập:

- Khoản 1 Điều 1 quy định: "1. Nghị định nà yáp dụng đối với cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục -đào tạo; y tế, văn hoá; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ; môi trường; xãhội; dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em".

- Khoản 1 Điều 2 quy định: "1. Cơ sở ngoài cônglập là cơ sở do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc cộng đồng dân cư thành lập, đầu tư xây dựng cơsở vật chất, tự bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước và hoạt động theo quy định của pháp luật".

- Khoản 3 Điều 2 quy định "Cơ sở ngoài công lập được thành lập theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, hạch toán độclập, có con dấu và tài khoản riêng"

- Khoản 1 Điều 5 quy định: 1. Các cơ sở ngoài công lập được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng các công trình hoạt động trong lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này theo các hình thức: a) Giao đất không thu tiền sử dụng (đất); b) Giao đất miễn thu tiền sử dụng đất; c) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất".

Căn cứ quy định trên, trường hợp nếu Công ty TNHHThanh Nguyên được Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận giao đất để đầu tư xây dựng Trường mầm non và Trường tiểu học tư thục Thanh Nguyên bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước và các trường này được thành lập theo quy định của pháp luật có tưcách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng thì được áp dụng chính sách như sau:

- Trường hợp đất theo quy hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận dành làm trường học được giao cho Trường mầm non và Trường tiểu học tư thục Thanh Nguyên (được tổ chức, thành lập theo đúng quy định về cơ sở ngoài công lập tại Điều 2 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP nêu trên), thì thuộc diện được giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP nêu trên.

- Trường hợp đất được giao cho Công ty TNHH Thanh Nguyên (hoạt động theo Luật doanh nghiệp) xây dựng trường học và dùng đúng mục đích thì thuộc diện giao đất miễn thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản4, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP nêu trên./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung