BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 252/BHXH-CST
V/v giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHYT bị cấp thẻ chậm

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng

Ngày 09/01/2009, Bảo hiểm xã hội ViệtNam đã có công văn số 59/BHXH-CST cho phép Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thíđiểm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân tại ngũ của 02 đơn vị thuộcBộ Quốc phòng là Bộ Tổng tham mưu và Quân chủng Phòng không – Không quân. Thẻbảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng không quá 18 tháng hoặc 24 tháng, kể từ ngày01/01/2009. Việc in và chuyển thẻ bảo hiểm y tế đến thân nhân quân nhân trên mọimiền tổ quốc, có thể bị chậm một số ngày. Vì vậy, nếu thân nhân quân nhân tại ngũchưa nhận được thẻ bảo hiểm y tế nhưng đã khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế cóký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội, thì tậphợp hóa đơn, chứng từ, kèm theo thẻ bảo hiểm y tế được cấp năm 2009, đến Bảohiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi thân nhân cư trú để làmthủ tục thanh toán như đối với người được cấp thẻ bảo hiểm y tế đúng hạn.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thànhphố và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng căn cứ nội dung công văn nêu trên để tổchức thực hiện.

Nơi nhận:- Như trên
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Ban CSYT;
- Lưu: VT, CST (2b)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương