BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/BTC-TCCB
V/v thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề Hải quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan

Để giải quyết quyền lợi cho một bộphận cán bộ, công chức hải quan đã từng có thời gian công tác ở các ngành nghềđược hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định của pháp luật, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

1. Căn cứ các quy định pháp luậthiện hành về chế độ phụ cấp thâm niên nghề, đối với các công chức hải quan cóthời gian làm việc trong những ngành, nghề có hưởng phụ cấp thâm niên nghềtrước khi chuyển công tác sang ngành Hải quan được tính cộng dồn thời gian làmviệc (không bắt buộc phải có trên 05 năm) được xếp lương theo một trong cácngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thihành án, kiểm lâm, kiểm tra Đảng, giáo dục quy định tại Thông tư 04/2009/TTLT-BNV-BTCngày 24/12/2009 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề của ngành tòaán, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án, kiểm lâm và Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện một sốđiều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụcấp thâm niên nghề nhà giáo.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấpthâm niên nghề Hải quan (có cộng dồn thời gian công tác ở các ngành, nghề đượchưởng phụ cấp thâm niên khác) kể từ ngày 01/01/2013.

3. Đề nghị Tổng cục Hải quan Nghiêncứu trình Bộ sửa đổi Thông tư 40/2003/TT-BTC ngày 05/5/2003 của Bộ Tài chính vềviệc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên hải quan để đảm bảo sự phùhợp, thống nhất với các quy định chung của Nhà nước về chế độ phụ cấp thâm niênnghề.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng cụcHải quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB(05b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Đức Long