BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 252/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 69/ĐS-DACL ngày 12/1/2009 củaTổng công ty Đường sắt Việt Nam về chi phí lập Báo cáo đầu tư Dự án đường sắtcao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiếnnhư sau:

Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh là dựán có qui mô lớn, có tổng mức đầu tư khoảng 521.600 tỷ đồng tương đương 33 tỷUSD (tỷ giá 1 USD = 15.806 VNĐ). Tại văn bản số 213/TTg-CN ngày 5/2/2008 Thủtướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc chỉ định liên danh tư vấn Việt Nam - NhậtBản do TRICC làm đại diện thực hiện dịch vụ tư vấn lập Báo cáo đầu tư. Chi phílập Báo cáo đầu tư được xác định bằng cách lập dự toán chi phí. Đối với chi phíthuê tư vấn nước ngoài thực hiện theo qui định tại Quyết định số 131/2007/QĐ-TTgngày 9/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Qui chế thuê tư vấn nước ngoài tronghoạt động xây dựng tại Việt Nam và Thông tư số 09/2007/TT-BXD ngày 2/11/2007của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoàitrong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Đối với tư vấn trong nước, chi phí đượclập dự toán như hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xâydựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngcông trình. Bộ Xây dựng thống nhất để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trình BộGiao thông vận tải xem xét phê duyệt dự toán chi phí cho công tác tư vấn lậpBáo cáo đầu tư Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh nhưngtổng giá trị dự toán (bao gồm cả tư vấn trong nước và tư vấn Nhật Bản) khôngvượt quá giá trị đề nghị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại văn bản số69/ĐS-DACL nêu trên.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên đểthực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Văn phòng Chính phủ;
Bộ Giao thông vận tải;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang