TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/GSQL-GQ1
V/v đưa hàng hóa về bảo quản

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH TM XNK Hoa Long
(Địa chỉ: Số 95 Cát Bi, Hải An, Hải Phòng)

Trả lời công văn số 10/CV-HL ngày22/3/2013 của Công ty về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý vềhải quan có ý kiến như sau:

Việc đưa hàng hóa nhập khẩu về bảoquản được quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Hải quan và khoản 2 Điều 12 Nghịđịnh số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và thẩm quyền quyết địnhcho phép đưa hàng hóa về bảo quản thuộc Chi cục trưởng Chi cục Hải quan. Do đó,đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tụcnhập khẩu lô hàng để được xem xét, giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về hải quanthông báo để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn