BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 252/TCHQ-KTTT
V/v áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn

Trả lời công văn số 09/2008/QPFL ngày 15/12/2008 của Công tyTNHH trồng rừng Quy Nhơn về việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ưu đãiđầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu thì nhà đầu tư có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tưquy định tại Phụ lục I, II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá là phươngtiện vận tải nhập khẩu tạo tài sản cố định nếu có xác nhận của Bộ Khoa học vàCông nghệ là phương tiện vận tải chuyên dùng; đối với phương tiện vận chuyểnđưa đón công nhân thì phải là xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên.

Hồ sơ miễn thuế quy định tại điểm 2, Mục I, Phần D Thông tưsố 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH trồng rừng QuyNhơn được biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông