BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 252/TCT-KK
V/v hướng dẫn vướng mắc về kê khai, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Côngty cổ phần đầu tư PV-INCONESS

Trả lời công văn số 78/CV-PVIN đề ngày 28/09/2012 củaCông ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai, hoànthuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ, Điểm 3 phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 28/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“Cơ sở kinhdoanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ códự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khaibù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mớicùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầutư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGTcho dự án đầu tư.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động (trừcác doanh nghiệp hạch toán toàn ngành) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới tại địa bàn tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đangtrong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăngký thuế, nếu có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư. Cơ sở kinhdoanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng đối với trường hợp này.”

Điểm 3 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính bổ sung hướng dẫn:“Trườnghợp có ban quản lý dự án thì ban quản lý dự án thực hiện đăng ký, kê khai lập hồsơ hoàn thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký thuế (trừ ban quảnlý dự án cùng địa bàn tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính do doanh nghiệp trụsở chính lập hồ sơ hoàn thuế GTGT). Khi dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp mớiđã hoàn thành và hoàn tất các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế,cơ sở kinh doanh là chủ dự án đầu tư phải tổng hợp số thuế GTGT phát sinh, sốthuế GTGT đã hoàn, số thuế GTGT chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho doanhnghiệp mới thành lập để doanh nghệp mới thực hiện kê khai, nộp thuế và đề nghịhoàn thuế GTGT theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Trường hợp Công ty cổ phần đầu tư PV-INCONESS trụ sởchính tại Hà Nội là chủ đầu tư xây dựng khu trung tâm liên hợp du lịch và thểthao sân golf 54 lỗ Hồ Yên Thắng - Tam Điệp tại Ninh Bình, dự án có một số hạngmục hoàn thành giai đoạn 1 phát sinh doanh thu dịch vụ tại Ninh Bình thì chinhánh kê khai, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế tại Cục thuế Ninh Bình như đã thựchiện. Toàn bộ dự án đầu tư xây dựng tại Ninh Bình do Công ty ký hợp đồng, hóađơn đầu vào đều mang tên, mã số thuế của Công ty thì Công ty cổ phần đầu tư PVINCONESS thực hiện kê khai thuế GTGT trên tờ khai 02/GTGT ban hành kèm theoThông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 tại trụ sở chính Hà Nội. Việc hoànthuế GTGT cho dự án Công ty liên hệ với Cục thuế Hà Nội để được hoàn thuế theoquy định của pháp luật thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo doanh nghiệp biết, liên hệvới Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Ninh Bình;
- Vụ Chính sách; Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường