VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 252/VPCP-KTN
V/v: cấp giấy phép thăm dò quặng bauxit tại tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

Xétđề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (công văn số 2938/UBND-TH ngày 29tháng 9 năm 2008); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 9997/BCT-CNNg ngày20 tháng 10 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 5138/BTNMT-ĐCKSngày 22 tháng 12 năm 2008) về việc cấp giấy phép thăm dò bauxit tại tỉnh BìnhPhước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1.Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại công văn nêu trên.

2.Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò hai mỏ bauxit Thống Nhấtvà Thọ Sơn tại tỉnh Bình Phước để đánh giá tổng thể vùng mỏ, xác định trữlượng, chất lượng quặng bauxit và báo cáo kết quả lên Hội đồng Đánh giá trữlượng khoáng sản quốc gia theo quy định.

3.Diện tích cấp giấy phép khai thác sau này sẽ được xem xét cụ thể căn cứ vào kếtquả đánh giá trữ lượng quặng bauxit và nhu cầu sản phẩm từ quặng bauxit.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, ĐP, QHQT, TTĐT
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý