BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2520/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v Báo cáo công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cáccơ sở giáo dục đại học

Nhằm tăng cường năng lực về nghiệp vụ sư phạm chođội ngũ giáo viên, giảng viên, trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đãban hành các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mới thay thế các chươngtrình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đã không còn phù hợp nữa, cụ thể như sau:

1) Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chogiáo viên trung học phổ thông - ban hành theo Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày16 tháng 9 năm 2011;

2) Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chongười tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông - banhành theo Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 12 năm 2012;

3) Chương trình bồi dưỡng NVSP giáo viên TCCN - banhành theo Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2013;

4) Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chogiảng viên trong cơ sở giáo dục đại học - ban hành theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2013.

Để đánh giá ưu, nhược điểm của công tác bồi dưỡngnghiệp vụ sư phạm trong thời gian qua và làm cơ sở cho việc giao nhiệm vụ tronggiai đoạn tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị đã được giao nhiệm vụbồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm báo cáo về công tác này theo các nội dung sau:

1. Đánh giá chung về các công tác bồi dưỡng nghiệpvụ đã triển khai: Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai công tác bồidưỡng nghiệp vụ sư phạm cho các đối tượng trong thời gian qua về: nội dungchương trình; công tác tuyển sinh; việc thực hiện chương trình (dạy lý thuyết,thực hành, thực tập sư phạm,…); việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng; kinh phí và cácđiều kiện khác phục vụ công tác bồi dưỡng;

2. Kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụsư phạm do đơn vị triển khai: số lớp bồi dưỡng; số lượng học viên; kết quả chitiết của từng lớp bồi dưỡng (Danh sách học viên; ngày bắt đầu; ngày kết thúckhóa bồi dưỡng

3. Những đề xuất, kiến nghị về công tác giao nhiệmvụ, kiểm tra, giám sát và các vấn đề khác liên quan để công tác bồi dưỡngnghiệp vụ sư phạm đạt hiệu quả.

Báo cáo của đơn vị gửi về: Bộ Giáo dục và Đào tạo(qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà 8C, ngõ 30, Tạ QuangBửu, Hà Nội) trước ngày 15 tháng 5 năm 2013. Chi tiết xin liên hệ:043.6230.504.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Các đại học, trường đại học, học viện, viện;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;
- Vụ GDĐH, Vụ TCCB;
- Lưu VT, NGCBQLGD (10b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
Hoàng Đức Minh