BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2520/BXD –HĐXD
V/v góp ý kiến thẩm tra dự án đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HàNội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3975/KH &ĐT-ĐTNN ngày27/10/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến cho dựán đầu tư nước ngoài (Công ty TNHH Polysius Việt Nam). Sau khi xem xét, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu đầu tư thành lập Công ty TNHH Polysius Việt Nam100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công, giám sát xây dựngcác công trình dân dụng, công nghiệp; kinh doanh vật liêu xây dựng; cho thuê vàbảo dưỡng thiết bị, máy xây dựng thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứngnhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

2. Nhà đầu tư là Công ty Polysius AG thành lập theo phápluật Đức có chức năng kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động xin thành lậpdoanh nghiệp tại Việt Nam; Các văn bản pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháphoá lãnh sự theo quy định.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện,khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp vớicông việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đượccấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lýxây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệpnày.

4. Đối với danh mục đăng ký hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu đềnghị Quý Sở căn cứ hướng dẫn của Bộ Công thương để xem xét việc cấp quyền xuất,nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh