TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: 2520/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2011
Kính gửi: Công ty TNHH New Hope TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Đường số 2A, KCN Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân
Mã số thuế: 0301809154

Trả lời văn thư ngày 11/3/2011 của Công ty về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
- Căn cứ điểm 1.3 Mục II phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về Luật quản lý thuế quy định:
“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.
- Căn cứ tiết c điểm 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ:
Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế”.
Trường hợp của Công ty theo trình bày, trụ sở kinh doanh tại TP. HCM có thuê kho chứa hàng hoá (đăng ký kinh doanh là kho chứa hàng) tại các tỉnh Quy Nhơn, Đồng Nai, Cần Thơ… các kho hàng này không có chức năng kinh doanh, không bán hàng, không thu tiền mà chỉ xuất hàng hoá cho khách hàng theo lệnh của Công ty và hoá đơn do Công ty phát hành thì thực hiện kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính của Công ty (Cục thuế TP. Hồ Chí Minh). Trường hợp các kho hàng lập hóa đơn GTGT khi xuất hàng hóa cho khách hàng thì kho hàng phải kê khai nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế nơi đặt kho hàng.
Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT1;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT
453-40753/11 lltuyen
TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

Trần Thị Lệ Nga