BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2521/BXD –HĐXD
V/v góp ý kiến dự án thành lập Công ty TNHH xây dựng HWM (Việt Nam).

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6783/SKHĐT-ĐT ngày02/11/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiếncho dự án thành lập Công ty TNHH xây dựng HWM (Việt Nam). Sau khi xem xét, BộXây dựng có ý kiến như sau:

1. Mục tiêu thành lập Công ty TNHH xây dựng HWM Việt Nam100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ phá dỡ công trình xây dựng; san lấp mặtbằng, đào rãnh, đào móng; dịch vụ đóng cọc thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấychứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp.

2. Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư là Công ty HWMContractors (QLD) Pty. Ltd được thành lập theo pháp luật Australia có chức nănghoạt động phù hợp với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tạiViệt Nam. Các tài liệu pháp lý của công ty đã được hợp pháp hoá lãnh sự theoquy định.

3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện,khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp vớicông việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu đượccấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan nhà nước quản lýxây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh