BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2521/BXD-KTXD
V/v chi phí lập dự án và thiết kế BVTC điều chỉnh của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km517+950 – Km556+00, tỉnh Hà Tĩnh;

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 3287/SGTVT-DA ngày 30/9/2015 của Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh về chi phí lập dự án và thiết kế BVTC điều chỉnh của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km517+950 – Km556+00, tỉnh Hà Tĩnh; về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

a) Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

b) Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

c) Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Về chi phí lập dự án và thiết kế BVTC điều chỉnh của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km517+950 – Km556+00, tỉnh Hà Tĩnh:

Trường hợp điều chỉnh của Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km517+950 – Km556+00, tỉnh Hà Tĩnh do các nguyên nhân khách quan như nêu tại văn bản số 3287/SGTVT-DA ngày 30/9/2015, thì chủ đầu tư lập dự toán chi phí bổ sungtheo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình làm cơ sở xác định chi phí tư vấn lập dự án, chi phí thiết kế BVTC; khối lượng công tác tư vấn bổ sung phải phù hợp nội dung thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà tư vấn, ngoài nội dung trong hợp đồng tư vấn lập dự án và thiết kế BVTC đã ký giữa các bên.

4. Căn cứ các mục: 1, 2 & mục 3 nêu trên, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ mời thầu và các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh