BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Gia hạn nộp thuế GTGT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Bình.
Trả lời công văn số 169/CT-QLN ngày 27/01/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình về việc xin gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với 2 con tàu chưa đóng xong của Nhà máy đóng tàu Nhật Lệ thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình. Về vấn đề này, sau khi xin kiến của Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Thuế (BTC) và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo nội dung Thông báo số 168/TB-VPCP ngày 18/06/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; Công văn số 13576/BTC-TCHQ ngày 11/10/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế thuế cho Tập đoàn Vinashin thì: “Việc gia hạn thuế chỉ áp dụng đối với hàng hoá là vật tư, thiết bị nhập khẩu của Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam”. Trường hợp xin gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng không nằm trong gói giải pháp xử lý về thuế đối với Vinashin.
Mặt khác, theo Luật thuế giá trị gia tăng thì số thuế giá trị gia tăng do người mua trả, người bán là người nộp thay vào Ngân sách Nhà nước, người mua được khai, khấu trừ nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định. Nhà máy đóng tàu Nhật Lệ đã được khách hàng trả khoản tiền thuế giá trị gia tăng và phải thực hiện nộp thay vào Ngân sách Nhà nước.
Căn cứ vào cơ sở nêu trên, trường hợp xin gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng không nằm trong gói giải pháp xử lý về thuế đối với Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam. Đề nghị Nhà máy đóng tàu Nhật Lệ nộp ngay số thuế còn nợ vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Bình biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên
- Nhà máy đóng tàu Nhật Lệ;
- Vụ CST, PC (BTC), QLN (TCT);
- Vụ Pháp chế (TCT) (02b);
- Website Tổng cục Thuế
- Lưu VT, DNL (02b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Cao Anh Tuấn