BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2522/BHXH-THU
V/v điều chỉnh, bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/7/2015 hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Hiệutrưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề trênđịa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 24 tháng 07 năm 2015, Bảo hiểm xã hội Thànhphố có ban hành công văn số 2404/BHXH-THU về việc hướng dẫn thực hiện BHYT họcsinh, sinh viên năm học 2015 - 2016; Bảo hiểm xã hội Thành phố điều chỉnh,bổ sung tại mục 2 Phần I “Mức đóng BHYT HSSVnhư sau:

1. Bổ sung:

Trong năm học 2015 - 2016, Nhà trường có thể tổchức thu BHYT HSSV thành 02 đợt sau:

+ Đợt 1: Thu 06 tháng từ ngày 01/10/2015-31/03/2016, cụ thể như sau: 4,5% X 1.150.000 đồng X 06 tháng = 310.500 đồng. (Nhàtrường có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH chậm nhất ngày10/9/2015).

Trong đó:

- Học sinh, sinh viên đóng 70% =217.350đồng.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 93.150 đồng.

+ Đợt 2: Thu 09 tháng từ ngày 01/04/2016-31/12/2016, cụ thể như sau : 4,5% X 1.150.000 đồng x 09 tháng = 465.750 đồng. (Nhàtrường có trách nhiệm nộp tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH chậm nhất ngày20/3/2016).

Trong đó:

- Học sinh, sinh viên đóng 70% =326.025 đồng.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 139.725 đồng.

2. Bỏ nội dung: “Đối với HSSV thuộcdiện cận nghèo của thành phố Hồ Chí Minh, nếu chưa tham gia BHYT tại địa phươngvà có xác nhận của Ban chỉ đạo giảm hộ nghèo tăng hộ khá, thì mức đóng BHYT là232.875 đồng, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ phần còn lại”.

Trên đây là hướng dẫn sửađổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác thu HSSV năm học2015 - 2016. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các trườngphản ảnh về BHXH Thành phố (phòng Thu) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam; UBND TP.HCM (để báo cáo);
- VPĐD Bộ GD&ĐT tại TP.HCM;
- Sở Y Tế; Sở Tài chính (để phối hợp);
- Các phòng chức năng BHXH TP;
- BHXH quận, huyện;
- Đăng tải trên Website BHXH TP.HCM,
- Lưu VT, THU (T, 02b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu