Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC HẢI QUAN SỐ 2522/TCHQ-GSQL
NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI CÔNG VĂN
SỐ 6466/TCHQ-GSQL NGÀY 23/12/2002

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Sau khi xem xét cácbáo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc khi thực hiện Côngvăn số 6466/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2002, Tổng cục Hải quan sửa đổi, bổ sung (phầnchữ có gạch dưới) gạch (-) đầu dòng thứ nhất, điểm 2 Công văn số 6466/TCQH-GSQL này như sau:

- Chủ hàng có văn bản đề nghị tái nhập gửi Hải quan Cửa khẩunơi hàng tái nhập kèm theo văn bản từ chối nhận hàng của bên nước ngoài, đểđược làm thủ tục tại cửa khẩu tái nhập hoặc gửi Hải quan nơi đã làm thủ tụcxuất khẩu trước đây cho lô hàng đó để được chuyển cửa khẩu theo quy định về thủtục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển khẩu. Nội dung vănbản đề nghị tái nhập nói rõ:

+ Lý do tái nhập;

+ Mục đích tái nhập (nếu tái nhập để sửa chữa, tái chế, sauđó tái xuất thì cần ghi rõ thời gian, địa điểm tái chế, những hao hụt sau khitái chế);

+ Số - ngày/tháng/năm của Tờ khai xuất khẩu, cửa khẩu xuất;

+ Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hồ sơvà thực tế lô hàng tái nhập.

* Các nội dung khác của Công văn số 6466/TCHQ-GSQL nêu trênkhông thay đổi.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức quán triệtđến các đơn vị Hải quan trực thuộc biết và thực hiện.