ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2522/UBND-NC
V/v công chứng các giao dịch về bất động sản trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninhnhận được Văn bản số: 3576/BTP-BTTP ngày 13/5/2013 của Bộ Tư pháp về việc côngchứng các giao dịch về bất động sản trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Khucông nghệ cao; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tư pháp và Ban Quản lý Khukinh tế tỉnh nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Văn bản trên (gửikèm theo) để chỉ đạo, triển khai thực hiện việc công chứng các hợp đồng, giaodịch về bất động sản trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Khu công nghệ caotrên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên (để thực hiện);
- V0, V2, V4, NC, XD1, KSTTHC;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy