BỘ XÂY DỰNG
--------
Số: 2523/BXD-VLXD
V/v: Hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư-Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về quy định xuất khẩu khoáng sản, xử lý hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tồn đọng và công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 61/QĐ-BXD ngày 17/01/2013 về Thành lập Đoàn kiểm tra cát nhiễm mặn tận thu từ các dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại các cửa sông giáp biển để xuất khẩu (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).
Đoàn kiểm tra đã xem xét hồ sơ dự án, kiểm tra thực tế, có buổi làm việc với đại diện Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bến Tre và thống nhất về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Hàm Luông, khu vực ngoài cửa biển thuộc xã Thnh Hải, xã An Điền huyện Thạnh Phú và xã An Thuỷ, An Hoà Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre” của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư-Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn (tại Biên bản làm việc số 10/BB-ĐKT ngày 17/7/2013).
Trên cơ sở báo cáo của Đoàn kiểm tra và kiến nghị của UBND tỉnh Bến Tre tại Tờ trình số 161/TTr-UBND ngày 11/01/2013, Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 2285/BGTVT-KCHT ngày 21/3/2013 và số 1082/BGTVT-KCHT ngày 04/2/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 2322/QĐ-BTNMT ngày 20/11/2013 về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư-Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia sôngHàm Luông, khu vực ngoài cửa biển thuộc xã Thnh Hải, xã An Điền huyện Thạnh Phú và xã An Thuỷ, An Hoà Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre” với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/4/2014. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bến Tre, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên trong thời gian sau ngày 31/3/2014.
Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư-Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức năng của Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh Bến Tre chấp thuận.
Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư-Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-B XD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư-Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn có trách nhiệm định kỳ báo cáo Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Bến Tre và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần, trước ngày 25 của tháng báo cáo.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Hàm Luông, khu vực ngoài cửa biển thuộc xã Thạnh Hải, xã An Điền huyện Thạnh Phú và xã An Thuỷ, An Hoà Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”. Đề nghị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư-Xây dựng và Phát triển kinh tế nông thôn thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh Bến Tre;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Lưu: VT, VLXD.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam