BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2523/TCHQ-GSQL
V/v: xác định hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: CụcHải quan Đắc Lắc

Trảlời công văn số 277/CHQĐL-NV ngày 04/04/2006 của Cục Hải quan Đắc Lắc đề nghịhướng dẫn việc xác định lô hàng gồm 700 cái khay ép đất mùn đã qua sử dụng nhậpkhẩu tạo tài sản cố định của công ty TNHH Agrivina theo giấp phép số 35/DL &TM ngày 17/01/2006 của Sở Du lịch - Thương mại tỉnh Lâm Đồng, được làmthủ tục tại Chi cục hải quan Đắc Lắc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vềviệc xác định hàng hóa nhập khẩu, tạo tài sản cố định để cơ quan Hải quan có cơsở làm thủ tục miễn thuế cho doanh nghiệp có dự án khuyến khích đầu tư, Bộ Tàichính đã có ý kiến chỉ đạo lấy chuẩn mực kế toán Việt Nam theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 về việc ban hành và công bố bốn chuẩn mực kế toánViệt Nam và Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chínhvề ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định để xác địnhtài sản cố định. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn chung cho Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Trườnghợp của Cục Hải quan Đắc Lắc nêu tại công văn số 277/CHQĐL-NV ngày 04/04/2006 nếuhàng hóa nhập khẩu không phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định tạicác Quyết định nêu trên thì không được hưởng ưu đãi đầu tư về hàng hóa nhậpkhẩu tạo tài sản cố định và phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đắc Lắc biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An