BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2525/CHHVN-CTHH
V/v: “Nạo vét đảm bảo độ sâu luồng Cửa Gianh, Cửa Nhật Lệ”

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư &TM Linh Thành Quảng Bình.

Thực hiện văn bản số 7428/BGTVT-KHĐT ngày 26/10/2009của Bộ GTVT về việc “Nạo vét đảm bảo độ sâu luồng Cửa Gianh, Cửa Nhật Lệ, tỉnhQuảng Bình”; phúc đáp văn bản số 12/CV-LTQB /2009 ngày 17/11/2009 của Công ty CPĐầu tư và TM Linh Thành Quảng Bình về việc “Xin chấp thuận chuẩn tắc kỹ thuậtnạo vét 2 tuyến luồng cửa sông Gianh và sông Nhật Lệ” cùng các tài liệu có liênquan. Cục Hàng hải Việt Nam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương để Công ty TP Đầu tư và TMLinh Thành Quảng Bình thực hiện nạo vét (có kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để bùchi phí) đảm bảo độ sâu luồng Cửa Gianh, Nhật Lệ với chuẩn tắc kỹ thuật nhưsau:

a) Giai đoạn 1

- Luồng Cửa Gianh: Nạo vét đảm bảo độ sâu luồng chotàu trọng tải 1.200DWWT ra vào, nạo vét trong phạm vi tuyến luồng hiện hữu, caođộ đáy nạo vét - 4,7 m (hệ hải đồ); bề rộng đáy luồng B = 60 m, đoạn cạn từ phaoP3 ¸ P5 mở rộng cục bộ về 02bên luồng, mỗi bên 60m để tăng dự trữ bề rộng - giảm bồi lắng vào luồng; máidốc nạo vét m = 20

Khối lượng nạo vét khoảng 424.000m3

- Luồng Nhật Lệ: Nạo vét đảm bảo độ sâu luồng cho tàutrọng tải 200DWWT ra vào, nạo vét trong phạm vi tuyến luồng hiện hữu, cao độđáy nạo vét - 3,5 m (hệ hải đồ), bề rộng đáy luồng B = 50m, đoạn cạn từ phao P1¸ P3A mở rộng cục bộ về 02bên luồng, mỗi bên 50m để tăng dự trữ bề rộng - giảm bồi lắng vào luồng; máidốc nạo vét m = 20.

Khối lượng nạo vét khoảng 310.500 m3

b) Giai đoạn 2: Căn cứ kết quả nạo vét giai đoạn 1,Cục Hàng hải Việt Nam sẽ xem xét để Công ty nghiên cứu thực hiện nạo vét với bềrộng và chiều sâu luồng lớn hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền hoạtđộng.

2. Nhằm đảm bảo an toàn cầu cống, đê điều, không gâysụt lở bờ sông, không cản trở giao thông vận tải đường thủy, an toàn hàng hải,phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, Công ty CP Đầu tư và TMLinh Thành Quảng Bình có trách nhiệm hoàn chỉnh Dự án nạo vét giai đoạn 1 vàgửi đến Cảng vụ hàng hải Quảng Bình và Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải 1 đểlấy ý kiến góp ý bằng văn bản về nội dung Dự án, thuê đơn vị tư vấn chuyênngành có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện thẩm tra, báo cáo kết quả về CụcHàng hải Việt Nam để xem xét, phê duyệt triển khai nạo vét. Lưu ý Dự án cần nêurõ phương án nạo vét, đảm bảo an toàn hàng hải; thời gian thực hiện.

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để đơn vị đượcbiết./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- PCT Nguyễn Ngọc Huệ (để biết);
- Cảng Vụ HH Quảng Bình (để t/h);
- Công ty Bảo đảm ATHH I (để t/h);
- Phòng KH-TC, PC, AT-ANHH;
- Lưu: Phòng CTHH (2), HCl. T

CỤC TRƯỞNG
Vương Đình Lam