BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2525/LĐTBXH-KHTC
V/v thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định và việc trích khấu hao tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2016

Kínhgửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Ngày 06/11/2014, Bộ Tài chính banhành Thông tư số 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sảncố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức cósử dụng ngân sách nhà nước (sau đây viết tắt là Thông tư số 162). Để đáp ứngyêu cầu phục vụ công tác chuyên môn đặc thù của các cơ quan nhà nước, đơn vị sựnghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ, Bộ hướng dẫn cụ thể một số nội dung về thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định và việctrích khấu hao tài sản cố định của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cônglập thuộc, trực thuộc Bộ như sau:

1. Căn cứ tiêu chuẩn nhận biết tàisản cố định quy định tại Thông tư số 162, các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc,trực thuộc Bộ thực hiện rà soát, phân loại những tài sản không đủ tiêu chuẩn rakhỏi danh mục tài sản cố định để theo dõi, quản lý nhưcông cụ, dụng cụ; thực hiện việc điều chỉnh ghi sổ kế toán, hạch toán kế toántheo đúng quy định hiện hành.

2. Đối với tài sản cố định của đơn vịsử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp vốn liên doanh, liênkết mà không hình thành pháp nhân mới hoặc cho thuê theo quy định của pháp luậtđều phải trích khấu hao tài sản cố định theo quy định tại Điều 14 Thông tư số162.

3. Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiếnbằng văn bản về dự thảo Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cốđịnh, giá trị quy ước của tài sản cố định đặc biệt đơn vị đang quản lý sử dụngtheo chi tiết tại phụ lục số 01, 02, 03 kèm theo. Trường hợp có đề xuất bổsung, sửa đổi các thông tin về loại tài sản, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính haomòn, giá trị quy ước của tài sản cố định đặc biệt đơn vị đang quản lý sử dụngtrong phụ lục nêu trên thì phải có thuyết minh cụ thể lý do đề xuất bổ sung,sửa đổi. Đối với các loại tài sản khác thực hiện đúng hướng dẫn tại Thông tư số162.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thựchiện nghiêm các nội dung hướng dẫn nêu trên và báo cáo về Bộ (qua Vụ ./.

Nơi nhận:- Như trên;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

PHỤ LỤC 01

DANHMỤC THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

STT

Danh mục

Thời gian quy định của Nhà nước (năm)

Quy định của một số địa phương

Đề xuất của Vụ

Ý kiến của các đơn vị

Tối đa

Tối thiểu

Thời gian sử dụng

Tỉ lệ hao mòn

Thời gian sử dụng (năm)

Tỷ lệ hao mòn (%năm)

Thời gian sử dụng (năm)

Tỷ lệ hao mòn (%năm)

Loại 1

Quyền tác giả

- Giá trị bản quyền tác giả

50

4

25

4

25

4

- Giá trị bằng phát minh sáng chế

50

4

25

4

25

4

- Sách, tài liệu

50

4

25

4

25

4

Loại 2

Phần mềm ứng dụng

- Phần mềm tin học văn phòng

50

4

5

20

5

20

- Phần mềm phục vụ công tác nghiệp vụ

50

4

5

20

5

20

- Phần mềm diệt virut

50

4

5

20

5

20

- Phần mềm khác

50

4

5

20

5

20

Loại 3

Tài sản cố định vô hình khác

50

4

5

20

5

20

…………………..

PHỤ LỤC 02

DANHMỤC THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNHĐẶC THÙ

STT

Danh mục

Quy định đối

Đề xuất của Vụ

Đề xuất của đơn vị

Thời gian sử dụng tối thiểu (năm)

Tỷ lệ hao mòn tối đa (% năm)

Thời gian sử dụng tối thiểu (năm)

Tỷ lệ hao mòn tối đa (% năm)

Thời gian sử dụng tối thiểu (năm)

Tỷ lệ hao mòn tối đa (% năm)

A

Tài sản có nguyên giá từ 5 đến dưới 10 triệu đồng và có thời gian sử dụng trên 1 năm

I

Phương tiện vận tải

1

Phương tiện vận tải khác

10

10

10

10

II

Máy móc, thiết bị văn phòng

1

Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy chiếu, máy fax, máy hủy tài liệu, máy đun nước, thiết bị lọc nước, máy hút ẩm, máy hút bụi, tủ lạnh, tủ đá, máy làm mát, máy giặt, máy ghi âm, máy ảnh, ti vi, đầu video, đầu thu phát tín hiệu kỹ thuật số khác, thiết bị âm thanh các loại.

5

20

5

20

2

Điện thoại cố định, máy bộ đàm; thiết bị thông tin liên lạc khác; thiết bị mạng, truyền thông.

5

20

5

20

3

Thiết bị điện văn phòng các loại; thiết bị điện tử phục vụ quản lý; lưu trữ dữ liệu.

5

20

5

20

4

Máy điều hòa không khí, máy bơm nước.

8

20

8

20

5

Két sắt các loại

8

12,5

8

12,5

6

Bộ bàn ghế ngồi làm việc; bộ bàn ghế tiếp khách, bàn ghế phòng họp, hội trường, lớp học; tủ, giá kệ đựng tài liệu hoặc trưng bày hiện vật.

8

12,5

8

12,5

7

Các loại thiết bị văn phòng khác

8

12,5

8

12,5

III

Máy móc thiết bị

1

Máy phát điện các loại

8

12,5

8

12,5

2

Thiết bị phòng cháy chữa cháy

8

12,5

8

12,5

3

Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế

8

12,5

8

12,5

4

Máy móc, thiết bị viễn thông, truyền hình

8

12,5

8

12,5

5

Thiết bị điện và điện tử

8

12,5

8

12,5

6

Máy móc thiết bị chuyên dùng khác

10

10

10

10

B

Tài sản có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên

1

Trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ (như thủy tinh, gốm, sành, sứ,...) phục vụ nghiên cứu khoa học, thí nghiệm.

5

20

5

20

PHỤ LỤC 03

ĐỀXUẤT CỦA CÁC ĐƠN VỊ DANH MỤC VÀ GIÁ QUY ƯỚC TÀI SẢN CỐ ĐỊNHĐẶC BIỆT

STT

Danh mục

Giá quy ước (đồng)

Loại 1

……………………………………………………

- Tài sản A

- Tài sản B

- Tài sản C

Loại 2

……………………………………………………

- Tài sản A

- Tài sản B

- Tài sản C

Loại 3

……………………………………………………

- Tài sản A

- Tài sản B

- Tài sản C