BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2525/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế NK

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Tổng Công ty thép Việt Nam.
(Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 53/VNS-XNK ngày07/5/2013 của Tổng Công ty thép Việt Nam đề nghị hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩuđối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ quy định khoản 5 Điều 113Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì:"Hànghóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu ra nướcngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với tỷlệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu đối với hàng hóaxuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhậpkhẩu …"

Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theohướng dẫn tại Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

Trường hợp Tổng Công ty thép ViệtNam nhập khẩu ủy thác nguyên liệu để Công ty CP thép Nhà Bè sản xuất, xuất khẩusản phẩm nếu đáp ứng đối tượng và có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 5Điều 113 và Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC thì được xem xét hoàn lại thuếđã nộp cho phần nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm thực tếxuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để TổngCông ty thép Việt Nam biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhậpkhẩu để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang