BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
V/v: Về hóa đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 821/NHNT .TH&CĐKT ngày 07/06/2011 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương (ngân hàng) phản ánh về việc ngân hàng vướng mắc trong thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 hướng dẫn một số điểm Thông tư số 153/2010/TT-BTC về Mẫu hóa đơn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng có tính đặc thù.
Tại khoản 1 điều 91 Luật dân sự số 33/2005/QH11 quy định về đại diện của pháp nhân như sau:
“Điều 91: Đại diện của pháp nhân
1. Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương VII, Phần thứ nhất của Bộ luật này”.
Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội thực hiện theo đúng nội dung hướng dẫn trong công văn số 1005/TCT-CS ngày 28/3/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn một số điểm Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Khi các ngân hàng gửi thông báo phát hành hóa đơn, đề nghị Cục Thuế tiến hành nhận thông báo.
Trường hợp Tổng Giám đốc của ngân hàng đã ủy quyền bằng văn bản cho Phó tổng giám đốc phụ trách công tác kế toán tài chính chỉ đạo nội dung về kế toán (bao gồm cả hóa đơn) thì việc Phó tổng giám đốc phụ trách công tác kế toán tài chính ký thông báo phát hành hóa đơn theo ủy quyền của Tổng giám đốc gửi cơ quan thuế là phù hợp.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết.

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Vụ TVQT (AC);
- Vụ PC - TCT (2);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2);
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?