BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2526/BXD-HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật Hwa Seong.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8758/SKHĐT-ĐKĐT ngày 23/11/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhđề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật HwaSeong. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Lĩnh vực dịch vụ xây dựng là loạihình dịch vụ nghề nghiệp, không phải là loại hình đưa vốn vào Việt Nam để tạora tài sản, vì thế chỉ nên khuyến khích các tổ chức, cá nhân có năng lực vàkinh nghiệm về hoạt động xây dựng, đặc biệt là những lĩnh vực mà các doanhnghiệp Việt Nam chưa đảm nhận được. Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư đăng kýthành lập Công ty TNHH xây dựng và kỹ thuật Hwa Seong hoạt động trong lĩnh vựctư vấn kỹ thuật, thi công, lắp đặt xây dựng là một (01) cá nhân quốc tịch HànQuốc không có tài liệu chứng minh về trình độ, kinh nghiệm hoạt động trong lĩnhvực dịch vụ xây dựng. Bộ Xây dựng cho rằng không nên khuyến khích thành lậpdoanh nghiệp này để hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT 3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh