BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2526/BXD-KHTC
V/v: Báo cáo việc quản lý, sử dụng vốn

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng

Căn cứ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chínhcủa Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác. Nhằmđảm bảo việc ổn định sản xuất, phát huy hiệu quả sử dụng của vốn nhà nước tạidoanh nghiệp trực thuộc Bộ; Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng công ty báo cáo một sốnội dung theo phụ lục đính kèm văn bản này.

Bộ Xây dựng thông báo để cácTổng công ty tổ chức thực hiện. Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày30/11/2009./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ TCCB
- Lưu VP, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

PHỤ LỤC:

MỘTSỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM 30/9/2009 CỦA TỔNG CÔNG TY
Kèm theo văn bản số 2526/BXD-KHTC ngày 19/11/2009 của Bộ Xây dựng

TT

Nội dung

Công ty mẹ

Các Công ty con

C.ty A

C.ty B

C.ty C

A

Tổng tài sản (Triệu đồng)

1

Tổng nợ phải thu

Tr.đó: Phải thu ngắn hạn

Phải thu dài hạn

2

Đầu tư tài chính dài hạn

Tr.đó: Đầu tư vào Công ty con

Đầu tư vào C.ty LD, liên kết

3

Tổng các khoản dự phòng

B

Một số chỉ tiêu về nguồn vốn (Tr.đồng)

1

Tổng nợ phải trả

1.1

Nợ ngắn hạn

Tr.đó: Vay và nợ ngắn hạn

1.2

Nợ dài hạn

Tr.đó: Vay và nợ dài hạn hạn

2

Nguồn vốn chủ sở hữu

Tr.đó: Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tổng các quỹ thuộc vốn CSH

Lợi nhuận chưa phân phối

C

Các chỉ số (%)

1

Tổng nợ phải thu/Tổng tài sản

2

Phải thu của khách hàng/Tổng tài sản

3

Đầu tư tài chính dài hạn/Nguồn vốn CSH

4

Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản

5

Tổng nợ phải trả/Nguồn vốn CSH