TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2526/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Mayekawa
Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Mã số thuế: 0305756778

Trả lời văn bản số CV03/2013 ngày 03/5/2013 của Côngty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 123/2012/TT-BTCngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phảichuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo.Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phátsinh lỗ.

Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuếcủa các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vàonăm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, hồ sơ kê khaiquyết toán thuế TNDN năm trước phát sinh lỗ thì Công ty được chuyển số lỗ nàyvào thu nhập chịu thuế trên tờ khai tạm tính thuế TNDN của các quý của năm tiếptheo theo quy định nêu trên.

Trường hợp trong năm Công ty lập tờ khai thuế TNDN tạmtính hàng quý có phát sinh thuế TNDN tạm nộp, Công ty đã nộp thuế TNDN theo thờihạn quy định, nếu kết thúc năm khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm phátsinh lỗ thì số thuế đã tạm nộp theo từng quý, Công ty được bù trừ vào số thuếTNDN phải nộp của năm sau hoặc làm thủ tục hoàn thuế theo quy định tại Điều 51Thông tư số 28/2011/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. Ktra số 1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
ppnghi 120707-940
(web)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga