BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2526/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 1125/HQBRVT-GSQL ngày 2/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáovướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế cho Côngty dầu khí Nhật Việt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 102Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ đăngký danh mục miễn thuế mà người đăng ký danh mục hàng hóa xuất trình cho cơ quanhải quan gồm:"danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế: nộp 02 bảnchính kèm theo 01 phiếu theo dõi trừ lùi"; do đó đề nghị Cục Hải quantỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK - CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ