BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2526 TCT/NV2
V/v: thuế GTGT đối với Vận tải đường bộ

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

Công ty vận tải ô tô số 5
(Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Trả lời công văn số 51/TCKT-CT ngày 28/5/2003 của Công ty Vận tải ô tô số 5 về việc “thuế GTGT đối với kinh doanh vận tải đường bộ”, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp công ty ký hợp đồng vận chuyển Biến thế điện từ Hà Nội đi nước Lào, thì việc xác định doanh thu vận chuyển và tính thuế GTGT khi phát hành hoá đơn thanh toán tiền cước như sau:

- Doanh thu vận chuyển chặng từ Hà Nội đến cửa khẩu Việt- Lào thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế suất vận chuyển hàng hoá 5% Khi thanh toán cước vận chuyển cho Công ty Cơ khí Nghệ An công ty lập hoá đơn GTGT tính thuế theo thuế suất 5%.

- Doanh thu vận chuyển chặng từ cửa khẩu Việt Nam tới địa điểm giao hàng tại Lào, Thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Khi thanh toán cước vận chuyển cho Công ty Cơ khí Nghệ An, Công ty lập hoá đơn GTGT, dòng thuế suất thuế GTGT và dòng thuế GTGT gạch chéo không ghi.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty vận tải ô tô 5 biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc