BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2527/BCT-HC
V/v Xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Theo Điều 43 của Luật Hóa chấtvà Điều 18 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Sở Côngthương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ khai báo đốivới các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khaibáo thuộc địa bàn quản lý, Bộ Công thương tiếp nhận hồ sơ khai báo của các tổchức, cá nhân nhập khẩu các Hóa chất thuộc danh mục phải khai báo đồng thời chủtrì phối hợp với các Bộ quản lý ngành xây dựng hệ thống quản lý tiếp nhận thôngtin khai báo, báo cáo hóa chất qua mạng điện tử trước ngày 31 tháng 12 năm 2010

Trong khi chờ đợi xây dựng hệthống quản lý tiếp nhận thông tin khai báo, báo cáo qua mạng điện tử, Bộ Côngthương và các Sở Công thương các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tiếpnhận hồ sơ khai báo theo quy định tại mục B của Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày22 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) hướng dẫn thi hànhNghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về an toànhóa chất.

Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-BCTngày 25 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hóa chất, từ ngày 01 tháng 04 năm2009 Cục Hóa chất thuộc Bộ Công thương sẽ xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩunhư "Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm" kèm theo

Đề nghị Tổng cục Hải quan thôngbáo cho Hải quan các cửa khẩu để thực hiện.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang