BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2527/BXD-HĐXD
V/v: hồ sơ xin ý kiến TKCS công trình Bệnh viện đa khoa Quốc tế Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm -Shangri-La.

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 149/HL-SRL ngày21/10/2009 của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-La xin ý kiến về thiết kế cơsở công trình Bệnh viện đa khoa Quốc tế Việt Nam, thuộc dự án Khu y tế Kỹ thuậtcao kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Về việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở:

- Theo văn bản số 149/HL-SRL ngày 21/10/2009 của Công tyTNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-La, công trình Bệnh viện đa khoa Quốc tế Việt Nam,thuộc dự án Khu y tế Kỹ thuật cao, tại 532A Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, TPHồ Chí Minh; có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 407,649 tỷ đồng. Như vậy, theoPhụ lục I Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lýdự án đầu tư xây dựng công trình, dự án thuộc nhóm B.

- Theo khoản 6 Điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12/02/2009 của Chính phủ, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhànước có trách nhiệm tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình.

2. Một số lưu ý về hồ sơ thiết kế:

- Theo hồ sơ pháp lý và thiết kế cơ sở gửi kèm theo văn bảnsố 149/HL-SRL ngày 21/10/2009 của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-La, dự áncó thay đổi so với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu Y tế kỹ thuật cao,quận Bình Tân đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 5637/QĐ-UBND ngày 26/12/2008, về: diện tích lô đất (giảm từ 25.598m2 thành24.848,3m2); mật độ xây dựng (tăng từ 40% lên 45%). Do vậy, chủ đầu tư có tráchnhiệm trình hồ sơ đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh xem xét, thẩmđịnh, trình UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt lại theo quy định và theo yêu cầu tạiQuyết định số 5637/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND TP Hồ Chí Minh.

- Chủ đầu tư cần thực hiện các lưu ý nêu trong Quyết định số5637/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 của UBND TP Hồ Chí Minh khi triển khai thiết kế vàxây dựng công trình dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc tham gia góp ýthiết kế cơ sở công trình Bệnh viện đa khoa Quốc tế Việt Nam, thuộc dự án Khu ytế Kỹ thuật cao. Đề nghị Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shangri-La căn cứ ý kiếntrên hoàn thiện hồ sơ thiết kế, triển khai thực hiện theo các quy định về quảnlý dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Sở QHKT TP Hồ Chí Minh ;
- Sở XD TP Hồ Chí Minh;
- Sở GTVT TP Hồ Chí Minh
- Lưu: VP, HĐXD (H 01b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh