BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2527/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đặc thù

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

 

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công vănsố 598/HQQN-GSQL ngày 22/4/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc banhành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đặc thù, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Lãnh đạo Tổngcục Hải quan đồng ý để Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành các vănbản hướng dẫn nghiệp vụ giám sát đặc thù đối với các Chi cục Hải quan thuộc CụcHải quan tỉnh Quảng Ninh, bao gồm:

I. GIÁM SÁT,QUẢN LÝ HẢI QUAN TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU CẢNG BIỂN QUỐC TẾ HÒN GAI:

1. Giám sát vàkiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Do đặc thù là cảngnổi, không có cổng cảng, không có kho bãi, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được gửinhận trực tiếp giữa tàu xuất cảnh, nhập cảnh với tàu nội địa. Vì vậy cần đượchướng dẫn thực hiện giám sát, kết hợp kiểm tra thực tế hàng hóa khi việc xếp dỡ,giao nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp giữa các phương tiện vận tảivới nhau tại khu vực cảng nổi Hòn Gai đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế vàchuyển tàu trọng điểm.

2. Giám sát tàuxuất cảnh, nhập cảnh:

Hướng dẫn việc giámsát tàu trọng điểm kết hợp với giám sát hàng trọng điểm khi xếp dỡ, neo đậutrong khu vực cảng nổi Hòn Gai.

3. Giám sát việcbán hàng miễn thuế cho tàu biển chờ xuất cảnh:

Yêu cầu hướngdẫn Chi cục thực hiện đúng quy định tại Điều 12 Thông tư số 120/2009/TT-BTCngày 16/6/2009 của Bộ Tài chính. Riêng việc giám sát vận chuyển hàng miễn thuếtừ kho/cửa hàng đưa lên tàu có đơn đặt hàng do Cục trưởng Cục Hải quan QuảngNinh hướng dẫn cụ thể.

4. Giám sát hànhlý của người xuất cảnh, nhập cảnh:

Trường hợp khôngthể áp dụng kiểm tra hành lý bằng máy soi thì hướng dẫn việc giám sát, kiểm tratrực tiếp của công chức Hải quan theo phương pháp xác suất đối với các trườnghợp có hành lý mang lên, mang xuống tàu xuất cảnh, nhập cảnh. Tỷ lệ kiểm tra doLãnh đạo Chi cục quyết định tùy thuộc vào tình hình thực tế, thông tin chống buônlậu.

5. Giám sát xăngdầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất:

Hướng dẫn việcgiám sát hải quan đối với việc giao nhận xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập- tái xuất và cung ứng cho tàu biển tại khu vực cảng Hòn Gai, cảng B12 có tính đặcthù mà Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính chưa hướngdẫn cụ thể.

6. Giám sát lô hàngxuất khẩu một phần xếp lên tàu tại cảng nổi Hòn Gai và một phần xếp lên tàu tạicảng Cái Lân:

Hướng dẫn cụ thểviệc phối hợp giám sát giữa hai Chi cục Hải quan cảng Hòn Gai và Chi cục Hảiquan cảng Cái Lân.

II. GIÁM SÁT,QUẢN LÝ HẢI QUAN TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN QUỐC TẾ CẨM PHẢ.

1. Giám sát hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Do đặc thù cảngxuất chủ yếu mặt hàng Than, việc giao nhận Than bằng máy/ống rót Than trực tiếpxuống tàu. Vì vậy cần hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ giám sát kết hợp kiểm tra thựctế về lượng hàng bằng các chứng thư giám định. Trên cơ sở Điều 25 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 và các quy định có liên quan.

2. Các hoạt độngđặc thù khác tại cảng biển Cẩm Phả:

Do Cục trưởngCục Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn cụ thể trên cơ sở các quy định chung hiện hành.

III. GIÁMSÁT, QUẢN LÝ HẢI QUAN TẠI KHU CHUYỂN TẢI VẠN GIA:

1. Giám sát vàkiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

1.1. Do đặc thùlà cảng nổi, kho nổi. Vì vậy việc giám sát, kiểm tra hàng xuất khẩu, nhập khẩucần được hướng dẫn tương tự như điểm 1 Mục I kể trên.

1.2. Đối với lôhàng xuất khẩu qua khu chuyển tải Vạn Gia có thể được giao hàng làm nhiều chuyếnthì việc giám sát do Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn cụ thể.

1.3. Đối với xăngdầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất, nhập chuyển khẩu và xuất chuyểnkhẩu qua khu chuyển tải Vạn Gia. Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh hướng dẫnviệc giám sát đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

2. Giám sát tàuxuất cảnh, nhập cảnh:

Hướng dẫn việcgiám sát tàu, phương tiện vận tải, kết hợp giám sát lô hàng trọng điểm.

3. Việc đăng kýlàm thủ tục hải quan ngoài giờ tại Chi cục Hải quan Vạn Gia:

Do đặc thù khuchuyển tải nằm xa bờ, đồng ý để Cục Hải quan Quảng Ninh tổ chức việc đăng ký làmngoài giờ tại Chi cục Hải quan Vạn Gia bằng hình thức chủ hàng ghi trực tiếp vàosổ của Chi cục.

4. Việc thay đổiđịa điểm giao hàng xuất khẩu:

Trường hợp thayđổi cửa khẩu xuất hàng tạm nhập tái xuất, hàng kho ngoại quan và tái nhập hàng đãxuất kho ngoại quan từ cửa khẩu xuất vào kho ngoại quan, thực hiện theo hướng dẫncủa Tổng cục Hải quan.

5. Thủ tục hảiquan đối với phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh tại khu chuyển tải Vạn Gia:

5.1. Giao Cụctrưởng Cục Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục tàu xuất cảnh,nhập cảnh đối với tàu pha sông biển (tàu S1); xuồng máy; tàu nhỏ.

5.2. Thuyền viêntrên tàu S1 khi nhập cảnh không có hộ chiếu thì không được hưởng tiêu chuẩn hànhlý theo quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2002 của Chính phủ.

IV. GIÁM SÁT,QUẢN LÝ HẢI QUAN TẠI KHU VỰC CỬA KHẨU MÓNG CÁI:

Do đặc thù tạikhu vực cửa khẩu Móng Cái có các địa điểm kiểm tra hàng xuất khẩu trên biên giới,các điểm giao hàng xuất khẩu sang Trung Quốc không phải là cửa khẩu. Vì vậygiao Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn cụ thể một số hoạt động đặcthù:

1. Việc giámsát, kết hợp kiểm tra thực tế hàng xuất khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng xuấtkhẩu với giám sát vận chuyển hàng đến điểm giao hàng xuất khẩu qua biên giới.

2. Việc giám sátđối với lô hàng xuất khẩu được vận chuyển qua biên giới làm nhiều chuyến.

3. Giám sát đốivới lô hàng xuất khẩu được thay đổi địa điểm giao hàng qua biên giới thuộc địabàn quản lý của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Đối với lô hàngxuất khẩu thay đổi cửa khẩu xuất, thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hảiquan.

V. GIÁM SÁTQUẢN LÝ HẢI QUAN TẠI ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG XUẤT KHẨU ĐỒNG VĂN THUỘC CHI CỤCHẢI QUAN CỬA KHẨU HOÀNH MÔ:

Giao cục trưởngCục Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn cụ thể một số đặc thù:

1. Giám sát kếthợp kiểm tra thực tế hàng xuất khẩu tại địa điểm kiểm tra Đồng Văn và giám sátviệc giao hàng qua biên giới.

2. Giám sát việcxuất khẩu, tái xuất xăng dầu qua biên giới bằng đường ống, sang xe téc đảm bảochặt chẽ đúng quy định.

3. Giám sát việcthay đổi địa điểm giao hàng xuất khẩu thuộc địa bàn quản lý của Chi cục Hảiquan Hoành Mô.

Trường hợp thayđổi cửa khẩu xuất thì thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

VI. VỀ CÁCKIẾN NGHỊ CỦA CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH:

Các kiến nghịthuộc thẩm quyền Tổng cục Hải quan hướng dẫn, yêu cầu đơn vị dự thảo văn bản gửiTổng cục Hải quan xem xét quyết định.

Tổng cục trả lờiđể Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL, Cục CNTT&TKHQ, Ban CCHĐH HQ, Thanh tra TC;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh