BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2527/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty liên doanh sản xuất ôtô Jrd-Việt Nam

Trả lời công văn số 93/CV-JRD ngày 25/5/2006 của Công ty Liên doanh sản xuất ôtô JRD-Việt Nam về việc chế độ ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong thời hạn 5 năm; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 15, Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, thì: Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I; hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này hoặc lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện điện tử được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm (năm năm), kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Bộ Thương mại phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để ban hành văn bản hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế theo quy định tại khoản này.

Đề nghị Công ty Liên doanh sản xuất ôtô JRD-Việt Nam liên hệ với Bộ Thương mại để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Liên doanh sản xuất ôtô JRD-Việt Nam được biết./.


Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An