B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2527/TCT-CS
V/v Khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015.

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh An Giang;
- Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
(Tầng 8 T
òa nhà 88 Láng Hạ, Q. Đống Đa, HN).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 284/CT-KTr2 ngày24/3/2015 của Cục Thuế tỉnh An Giang và côngvăn số 1166/2015/CV-TGĐ51 ngày 22/6/2015 củaNgân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam hỏi về chính sách thuế GTGT. Về vấnđề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với tài sản cố định của các tổ chức tín dụng như: hệ thống máy chủ Database Server IBM đểthiết lập mạng nội bộ, hệ thống App Server HP đểthiết lập cơ sở dữ liệu, hệ thống sao lưu dữ liệuStorage cost của dự án công nghệ thông tin,thiết bị mạng và thiết bị bảo mật, hệ thốngcáp, hệ thống mạng nội bộ, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã có công văn số 18356/CT-HTr ngày 22/10/2009 trả lời Ngân hàngTMCP Hàng Hải Việt Nam (bản photocopy kèmtheo). Đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang và Ngânhàng TMCP Hàng Hải Việt Nam căn cứ nội dung trả lời của Cục Thuế thànhphố Hà Nội về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các thiết bị nêu trên tại công văn số 18356/CT-HTr để hướng dẫn Ngân hàngTMCP phát triển Mê Kông thực hiện thống nhất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang và Ngânhàng TMCP Hàng Hải Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT, DNL;
-
Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn