BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 2527/TCT-KK
V/v: Hoàn thuế GTGT.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Công ty TNHH Thủy Hải Sản Saigon - Mekong;
- Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Trả lời công văn số 031/SGMK /2014 ngày 12/3/2014 của Công ty TNHH Thủy Hải Sản Saigon - Mekong về việc chứng từ thanh toán qua ngân hàng trường hợp hàng ủy thác xuất khẩu. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3a; Khoản 3(b.5) Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012; Khoản 3a Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Khoản 4 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2013, Công ty TNHH Thủy Hải Sản Saigon - Mekong ký hợp đồng ủy thác xuất khẩu với Công ty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã (bên nhận ủy thác xuất khẩu), nhưng bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên ủy thác xuất khẩu (thanh toán qua ngân hàng) là Công ty TNHH Thủy Hải Sản Saigon - Mekong, đáp ứng điều kiện việc thanh toán của bên nước ngoài trực tiếp cho bên ủythác xuất khẩu được quy định tại hợp đồng là hình thức thanh toán qua ngân hàng theo quy định tại Khoản 3a Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
Đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh kiểm tra thực tế việc Công ty TNHH Thủy Hải Sản Saigon - Mekong có xuất khẩu hàng hóa, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% theo quy định, đồng thời kiểm tra đảm bảo các chứng từ hồ sơ thanh toán của bên nước ngoài cho bên ủy thác xuất khẩu đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng và được quy định tại hợp đồng ủy thác xuất khẩu như đã nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thủy Hải Sản Saigon - Mekong được biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Trà Vinh để được hướng dẫn giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ (BTC): CST, PC;
- Các Vụ (TCT): PC (2b), CS;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu