BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2528/BXD-HĐXD
V/v giảm vốn điều lệ, vốn góp trong Công ty TNHH Vcon – Tấn Trường.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8383/SKHĐT-ĐKĐT ngày 10/11/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhđề nghị góp ý kiến về việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ, vốn góp thực hiện dự áncủa Công ty TNHH Vcon – Tấn Trường. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Công ty TNHH Vcon – Tấn Trường làdoanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập và hoạt độngtheo Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000016 ngày 22/12/2006 do UBND thành phốHồ Chí Minh cấp để đầu tư, xây dựng và kinh doanh hai chung cư đơn lập cao tầngcùng hệ thống kỹ thuật hạ tầng hoàn chỉnh tại đường Gò Ô Môi, phường Phú Thuận,quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; vốn điều lệ, vốn góp đăng ký của dự án là3.394.820 USD, trong đó Công ty TNHH Tấn Trường góp 1.394.820 USD bằng giá trịquyền sử dụng khu đất dự án (4.437m2); bên phía nước ngoài là Vcon Invest Co.,Ltd - Hàn Quốc góp 2.000.000 USD bằng tiền mặt. Đến nay, Công ty TNHH Vcon –Tấn Trường đăng ký giảm vốn điều lệ xuống còn 315.789USD (tương đương 6tỷ VNĐ).

Căn cứ hồ sơ cho thấy dự án đã hoànthành (tháng 4/2009) và đã đưa vào sử dụng, tuy nhiên hồ sơ không có tài liệuchứng minh nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước (tiền thuê đất, các khoản thuếphải nộp theo quy định); giá trị tài sản của doanh nghiệp giảm không có cơ sởđánh giá (công trình trên đất do Công ty TNHH Tấn Trường góp vốn bằng quyền sửdụng); trách nhiệm của chủ đầu tư với chính quyền địa phương và những người muacăn hộ. Do vậy, để có cơ sở xem xét việc giảm vốn điều lệ cho doanh nghiệp theoquy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Doanh nghiệp, đề nghị Công ty TNHH Vcon – TấnTrường giải trình rõ lý do điều chỉnh giảm vốn điều lệ thực hiện dự án.

3. Căn cứ hồ sơ cho thấy hiện nayCông ty TNHH Vcon – Tấn Trường chỉ tham gia quản lý và vận hành toà nhà, khôngtham gia kinh doanh bất động sản (đã hoàn thành đầu tư, bán và cho thuê căn hộthuộc dự án). Do vậy, việc Công ty đăng ký lại vốn điều lệ không thuộc phạm viđiều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh Bất độngsản.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xemxét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh (đ/biết);
- Lưu VP, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh