VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2528/VPCP-QHQT
V/v dự án thành lập Bệnh viện Mắt Việt-Hàn (100% vốn nước ngoài)

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Thương mại Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2537 BKH/VPTĐ ngày 29 tháng 04 năm 2003), và ý kiến của các cơ quan liên quan, về Dự án thành lập bệnh viện mắt Việt Hàn theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện Dự án thành lập bệnh viện chuyên khoa mắt Việt Hàn theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với mục tiêu và nội dung hoạt động như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép đầu tư cho dự án phù hợp với quy định của pháp lệnh hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan được biết và thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao