TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2529/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Công ty TNHH Tân Hoàng Gia
Đ/chỉ: 10/14 Xuân Diệu, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0301414491

Trả lời văn bản ngày 30/3/2011 của Công ty về việc sử dụng hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 9 Chương II Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười(10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hóa đơn gồmcả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn đểbán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.”

- Căn cứ điểm 1 Điều 1 Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc định chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC :

“Đối với hóa đơn xuất khẩu, nội dungđã lập trên hoá đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hoá đơn; ký hiệu mẫu sốhoá đơn; ký hiệu hoá đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vịnhập khẩu; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền,chữ ký của đơn vị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tưnày)”

Căn cứ Công văn số 4271/BTC-TCT ngày01/4/2011 của Bộ Tài chính về việc Thông báo phát hành hóa đơn:

“Để tháo gỡ khó khăn cho các doanhnghiệp, trong đó có các doanh nghiệp sử dụng phần mềm tự in hóa đơn kịp thờithông báo phát hành hóa đơn để sử dụng, đối với các thông báo phát hành hóa đơnđược lập đúng theo quy định, tổ chức, cá nhân được bắt đầu sử dụng hóa đơn ngaysau khi gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế.”,

1. Về thời hạn Thông báo phát hànhhóa đơn: Công ty được phép bắt đầu sử dụng hóa đơn ngay sau khi gửi thông báophát hành cho cơ quan thuế nếu thông báo phát hành hóa đơn đảm bảo nội dungtheo đúng quy định.

2. Đối với những hóa đơn xuất khẩu Công ty đã đặt in, ngoài các chỉ tiêu bắt buộc theo quy định tại quyết định số2905/QĐ-BTC Công ty có in thêm các chỉ tiêu “Thuế suất” và “Tiền thuế” và đãlập Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định thì hóa đơn này vẫn được sử dụng.

3. Đối với hóa đơn Công ty đã đặt innhưng chưa có nhu cầu sử dụng thì chưa cần lập Thông báo phát hành hóa đơn. Khicó nhu cầu sử dụng Công ty lập Thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
Như trên
Phòng KT4
Phòng PC
Lưu: VT, TTHT
551-51617/2011-ttq

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga