B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2529/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu than cám

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương).

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quanđịa phương trong việc thực hiện chính sách xuất khẩu than cám, cụ thể như sau:

Tại Thông báo số 49/TB-VPCP ngày 12/02/2015 của Văn phòngChính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhànước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giaoBộ Công Thương “chỉ đạo các đơn vị liên quan từ năm 2015 không được xuất khẩu than cám, điều chỉnh hợp lý kế hoạch khaithác và dự trữ than để đảm bảo cho sản xuất điện trong các năm 2018-2020”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 thì mặthàng than cám không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu;Theo Thông báo số 49/TB-VPCP dẫn trên, Phó Thủ tướng giao trách nhiệm cho BộCông Thương để“chỉ đạo các đơn vị có liên quan từ năm 2015 không được xuất khẩuthan cám...”. Đ có cơ sở pháp lý yêu cầu doanh nghiệpkhông được xuất khẩu mặt hàng than cám, Tổngcục Hải quan đề nghị Tổng cục Năng lượng nghiên cứu, báo cáo trình cấp có thẩmquyền ban hành văn bản pháp lý để các Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệpliên quan có cơ sở pháp thực hiện.

2. Trong thời gian chờ ch đạobằng văn bản pháp lý của cơ quan có thm quyền, đề nghị Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương có ý kiến cụ thểviệc xuất khẩu than cám hiện nay được thực hiện theo các văn bản quy định nào.

Mong nhận được ý kiến của Quý Tổng cục trước ngày 31/3/2015để Tổng cục Hải quan kịp thời hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp thựchiện. Trân trọng cám ơn sự phối hợp củaQuý Tổng cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh