VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2529/VPCP-V .I
V/v Chương trình Quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Công Thương

Xét Tờ trình số 1844/TTr-BCT ngày06 tháng 3 năm 2013 của Bộ Công Thương về Chương trình Quốc gia chống buôn lậu,hàng giả và gian lận thương mại; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉđạo như sau:

Bộ Công Thương rà soát các dự ántrong Chương trình để tránh trùng lắp với các hoạt động thường xuyên của cácBộ, ngành và để có hiệu quả cao; đồng thời tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính vàlấy thêm ý kiến một số địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh,Lạng Sơn, Quảng Trị, An Giang, Tây Ninh, Long An…) hoàn chỉnh nội dung Chươngtrình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg(để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTgCP;
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), VB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn