BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/TCT-CS
V/v Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 33791/CT-QLĐ ngày 26/08/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Tại điểm a3, khoản 2Điều 16 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuếsử dụng đất phi nông nghiệp quy định :

"a3) Trường hợp NNTcó quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện và không cóthửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích các thửa đất chịu thuế vượt quáhạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất: NNT phải thực hiện lập tờ khai thuế chotừng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và lập tờ khai tổng hợpthuế nộp tại Chi cục Thuế nơi NNT chọn để làm thủ tục kê khai tổng hợp".

Căn cứ các quy định nêutrên, trường hợp người nộp thuế có nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện vàkhông có thửa đất nào vượt hạn mức nhưng tổng diện tích các thửa đất chịu thuếvượt hạn mức đất ở tại một trong các thửa đất có quyền sử dụng đất. Trường hợpngười nộp thuế lựa chọn kê khai tại nơi có quyền sử dụng đất mà tổng diện tíchcác thửa đất không lớn hơn hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì khôngphải thực hiện kê khai tổng hợp.

Trường hợp người nộpthuế lựa chọn kê khai tại nơi có quyền sử dụng đất mà tổng diện tích các thửađất chịu thuế lớn hơn hạn mức đất ở tại nơi lựa chọn thì người nộp thuế phảilập tờ khai tổng hợp thuế tại Chi cục Thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn kêkhai để làm thủ tục kê khai tổng hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếthành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST;
- Vụ PC – TCT(01b);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn