BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/TCT-CS
V/v kê khai, khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam.

Trả lời công văn số 1753/CT-TT &HTngày 22/09/2011 của Cục thuế tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc kêkhai, khấu trừ thuế GTGT của Văn phòng đại diện trực thuộc Công ty cổ phần xuấtnhập khẩu khoáng sản Hà Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm l.2.c.3 mục III,Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn việc xác định thuế GTGTđầu vào được khấu trừ như sau:

"c.3. Thuế GTGT đầu vào củatài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụchịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ.

Tài sản cố định là Ô tô chởngười từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ Ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hànghoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷđồng thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồngkhông được khấu trừ ".

Căn cứ điểm 1.3 mục III, Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC hướng dẫn điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăngđầu vào.

Căn cứ điểm 2.2.e mục IV phần CThông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn cáckhoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: "e) Phầntrích khấu hao tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với Ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống mới đăng ký sử dụng và hạch toán tríchkhấu hao tài sản cố định từ ngày 1/1/2009 (trừ Ô tô chuyên kinh doanh vận tảihành khách, du lịch và khách sạn); phần trích khấu hao đối với tài sản cố địnhlà tàu bay dân dụng và du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vậnchuyển hàng hoá, hành khách, khách du lịch. Ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trởxuống chuyên kinh doanh vận tải hành khách, du lịch và khách sạn là các Ô tôđược đăng ký tên doanh nghiệp mà doanh nghiệp này trong Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh có đăng ký một trong các ngành nghề: vận tải hành khách, du lịch,kinh doanh khách sạn".

Căn cứ tiết c, Điều 10 Thông tưsố 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy đinh: "c) Trườnghợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khácnơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuếgiá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếuđơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thựchiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế".

Theo các hướng dẫn trên, trườnghợp Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam tại HàNội có con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc, trực thuộc Nam, Văn phòng chỉ cóchức năng giao dịch, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu nhưngcó phát sinh thuế GTGT đầu vào thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở củaCông ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam.

Hoá đơn GTGT ghi tên, địa chỉ,mã số thuế của Văn phòng đại diện công ty Cổ phần xuất nhập khẩu khoáng sản HàNam được kê khai, khấu trừ thuế GTGT, trích khấu hao tài sản cố định tại Vănphòng trụ sở chính của Công ty Về kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và giátrị TSCĐ được khấu hao thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếtỉnh Hà Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC(TCT);
- Vụ KK&KTT;
- Lưu: VT, CS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn