TỔNG CỤC THUẾ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 253/TCT-PCCS
V/v: Điều chỉnh các chỉ tiêu trên hóa đơn GTGT đã xuất giao cho người mua hàng

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH nhà thép tiền chế ZAMIL Việt Nam

Trả lời công văn số ZSV161205 ngày 16/12/2005 của Công ty TNHH Nhà thép tiền chế ZAMIL Việt Nam về việc điều chỉnh các chỉ tiêu trên hóa đơn GTGT đã xuất giao cho người mua hàng; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1.10, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn.

Trường hợp Công ty TNHH Nhà thép tiền chế ZAMIL Việt Nam đã xuất hóa đơn GTGT theo tiến độ công trình cho bên mua hàng nhưng sau đó bên mua có thay đổi một số chỉ tiêu so với hóa đơn GTGT đã xuất thì hai bên mua bán phải lập biên bản, ký xác nhận, đóng dấu về việc thu hồi hóa đơn cũ có sai sót để lập lại hóa đơn mới và trên hóa đơn mới ghi thay thế hóa đơn nào số, ký hiệu…

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương