BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2530/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kínhgửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 732/NHNN-TCCBngày 11/7/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, saukhi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7753TC/TCNH ngày 28/7/2003, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2003 đốivới Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là: 252.85 đồng/1.000 đồng Tổng thu trừ (-)tổng chi (chưa có lương), tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003;

- Tổng doanh thu : 3.329.881 triệu đồng

- Tổng chi phí (chưa có lương) : 2.807.898 triệu đồng

- Tổng thu trừ (-) tổng chi (chưa cólương) : 521.983 triệuđồng

- Lợi nhuận : 390.000 triệu đồng

- Mức trích dự phòng rủi ro : 300.000 triệu đồng

Mức trích dự phòng kế hoạch trong chiphí nêu trên là mức trích tối thiểu để giao đơn giá tiền lương, Ngân hàng Ngoạithương Việt Nam thực hiện trích dự phòng rủi ro theo Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNNngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trường hợp số tiềndự phòng rủi ro phải trích thấp hơn mức dự phòng kế hoạch 300 tỷ đồng nêu trênthì phần chênh lệch làm lợi nhuận tăng không được tính lương.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiềnlương khi Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch nhưsau:

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa cólương) thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lươngbằng 100% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa cólương) thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phầnvượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa cólương) thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơngiá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc.

3/ Đề nghị Ngân hàng Nhà nước ViệtNam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2003 đốivới Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theothoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chấtlượng, hiệu quả thực sự của Ngân hàng và gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội theo dõi kiểm tra./.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng