VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 2530/VPCP-KGVX

V/v: bổ sung kinh phí năm 2010 và kéo dài thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Hội Nhà báo Việt
Nam;
- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương (công văn số 5086-CV/BTGTW ngày 29 tháng 01 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 594/BVHTTDL-KHTC ngày 01 tháng 3 năm 2010), Thông tin và Truyền thông (công văn số 649/BTTTT-KHTC ngày 10 tháng 3 năm 2010), Tài chính (công văn số 3552/BTC-HCSN ngày 23 tháng 3 năm 2010) và của Hội Nhà báo Việt Nam (công văn số 701/CV-HNBVN ngày 25 tháng 02 năm 2010) về việc bổ sung kinh phí năm 2010 và kéo dài thời gian thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao giai đoạn 2011 – 2015, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 10 (mười) tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2010 từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa của ngân sách Trung ương năm 2010.

2. Đồng ý về nguyên tắc tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 – 2015.

Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2006 – 2010” được phê duyệt tại Quyết định 926/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, xây dựng Đề án hỗ trợ cho giai đoạn 2011 – 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg;
- Các Bộ: Thông tin & Truyền thông, Văn hóa, Thể thao & Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ