ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2531/LĐTBXH
V/v hướng dẫn đăng ký xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2003

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố.
- Ủy ban nhân dân quận, huyện.
- Doanh nghiệp thuộc thành phố quản lý.

Căn cứ Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điềucủa Nghị định số 195/NĐ-CP ngày 31/12/1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số Điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơivà Thông tư số 15/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 132/2003/QĐ-UB ngày 30/7/2003 của Ủy ban nhân dân thành phốvề ủy quyền Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký Quyết định cho phépdoanh nghiệp làm thêm giờ;
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn việc đăng kýxin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm như sau:

1. Hồ sơ đăng ký:

- Công văn của doanh nghiệp xin phéplàm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (mẫu số 02 Ban hành kèm theoThông tư số 15/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội).

- Phương án làm thêm từ trên 200giờ đến 300 giờ trong một năm (mẫu số 03), gồm 03 bản.

2. Thủ tục, thời gian đăngký:

- Doanh nghiệp chỉ thực hiện đăngký xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm sau khi đã thựchiện làm thêm 200 giờ và tiếp tục có nhu cầu làm thêm giờ theo Điểm 2.2 khoản 2Mục II Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH .

- Năm 2003: Các doanh nghiệp chỉxây dựng và đăng ký phương án làm thêm giờ cho 04 tháng cuối năm 2003.

- Từ năm 2004 trở về sau, khi cóphát sinh nhu cầu làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo Điểm 2.2khoản 2 Mục II Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH thì doanh nghiệp xây dựng phươngán và đăng ký.

Ví dụ:

PHƯƠNGÁN LÀM THÊM TỪ TRÊN 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ NĂM 2004 (ĐĂNG KÝ LẦN THỨ HAI)

Các chức danh, nghề công việc phảilàm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

Số TT

Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm giờ

Ngày làm thêm

Tổng số ngày

Thời gian làm thêm

Tổng số giờ làm thêm trong ngày

Tổng số giờ làm thêm

Số lao động tham gia làm thêm giờ

Số giờ làm thêm đã thực hiện các lần đăng ký trước (Nếu có)

Cộng dồn

Từ ngày

Đến ngày

Từ giờ

Đến giờ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) x (8)

(10)

(11)

(12) = (9) + (11)

Bộ phận Cưa

20/10/2004

30/10/2004

11

18

21

03

33

200

25

58

Bộ phận Sơn

20/11/2004

10/12/2004

21

18

20

02

42

50

50

92

Ghi chú: Cột 11, Số giờ làm thêmcủa lần đăng ký thứ I đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép vàdoanh nghiệp đã thực hiện.

Vậy:

- Bộ phận cưa: tính đến thời điểmngày 30/10/2004 đã thực hiện làm thêm 258 giờ (200 giờ theo quy định được phép+ 58 giờ theo phương án của 2 lần đăng ký làm thêm giờ).

- Bộ phận sơn: tính đến thời điểmngày 10/12/2004 đã thực hiện làm thêm 292 giờ (200 giờ theo quy định được phép+ 92 giờ theo phương án của 2 lần đăng ký làm thêm giờ).

3. Nơi đăng ký

Đối với các doanh nghiệp hoạt độngtheo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động theo chếđộ hạch toán kinh tế trực thuộc Thành phố, Quận, Huyện; doanh nghiệp hoạt độngtheo Luật doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố (kể cả các doanh nghiệptrong Khu chế xuất và công nghiệp thành phố) gởi đăng ký tại Phòng Lao động –Tiền lương – Tiền công thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố, số159 Pasteur Quận 3, điện thoại: 8.222.409.

- Đối với các doanh nghiệp hoạt độngtheo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (kể cả các doanh nghiệp trong Khu chếxuất và công nghiệp thành phố) gởi đăng ký tại Phòng quản lý lao động nước ngoàithuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 159 Pasteur Quận 3, điện thoại:8.295.900.

Để thống nhất quản lý, đề nghịBan Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổng hợp và ký chuyển hồ sơđăng ký của các doanh nghiệp trong Khu chế xuất và công nghiệp thành phố về SởLao động – Thương binh và Xã hội thành phố (Phòng Lao động – Tiền lương – Tiềncông hoặc Phòng quản lý lao động nước ngoài) theo hướng dẫn trên.

Sau khi nhận được công văn xin phépvà Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm của doanh nghiệp,Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố sẽ xem xét, ra quyết định chophép các doanh nghiệp thực hiện.

Căn cứ vào quyết định của Sở Laođộng – Thương binh và Xã hội thành phố; các doanh nghiệp phải thực hiện đúng theotinh thần của Quyết định và Thông tư số 15/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định củaNghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện nếu cógì vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xãhội thành phố (nơi đăng ký) để nghiên cứu, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- TTUBND, TP, VPUBND, TP (để báo cáo);
- TTTU, VPTU (để báo cáo);
- Bộ Lao động – TBXH (để báo cáo);
- Ban Quản lý KCX-CN TP (để phối hợp);
- Liên đoàn LĐTP, Quận, Huyện (để phối hợp);
- Phòng LĐ-TBXH Quận, Huyện (để tổ chức thực hiện đối với các doanh nghiệp Quận, Huyện và DN hoạt động theo luật DN);
- Lưu: VP, P. LĐ-TL.TC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Kim Lý

MẪU SỐ 2

(banhành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội)

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: ……..
Doanh nghiệp, đơn vị: ………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: ……………………
V/v: xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

………., ngày …… tháng ….. năm ………..

Kínhgửi:1 …………………………………

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinhdoanh năm ………….. Doanh nghiệp (đơn vị) ……….. có một số nghề, công việc phải làmthêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (có phương án gửi kèm theo)2.

Đề nghị Bộ (Ngành, Ủy ban nhân dântỉnh/thành phố) ……… xem xét, chấp thuận và cho phép Doanh nghiệp (đơn vị) đượctổ chức làm thêm giờ theo phương án trên.

Nơi nhận:
………….
………….

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI QUẢN LÝChữ ký, và đóng dấu


Họ và tên người ký

1. Văn bản xin phép đượclập thành 02 bản:

- Doanh nghiệp, đơn vị giữ 01 bản;

- Gửi 01 bản tới cơ quan có thẩmquyền:

+ Bộ, Ngành quản lý đối với các doanhnghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý của Bộ, Ngành đó;

+ Sở Lao động – Thương binh và Xãhội đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức khác.

2. Phương án làm thêmtừ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo đúng hướng dẫn tại Mẫu số 3 kèmtheo Thông tư này.

MẪU SỐ 03

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG: ……………………
CÔNG TY, XÍ NGHIỆP: ………………………….
LOẠI HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH: …………

PHƯƠNGÁN LÀM THÊM TỪ TRÊN 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ NĂM ……..
(ĐĂNG KÝ LẦN THỨ …..)

1. Các chức danh, nghề công việcphải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm.

Số TT

Các chức danh nghề, công việc phải làm thêm giờ

Ngày làm thêm

Số ngày

Thời gian làm thêm

Số giờ làm thêm trong ngày

Tổng số giờ làm thêm

Số lao động tham gia làm thêm giờ

Số giờ làm thêm đã thực hiện các lần đăng ký trước (Nếu có)

Cộng dồn

Lý do phải làm thêm giờ

Ghi chú

Từ ngày

Đến ngày

Từ giờ

Đến giờ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) x (8)

(10)

(11)

(12) = (9) + (11)

(13)

(14)

2. Cam kết khi tổ chức thực hiệnlàm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ/năm


ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN(Ký tên – đóng dấu)
Ngày tháng năm
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG(Ký tên – Đóng dấu)

Ghi chú: Nếu đơnvị đăng ký từ lần thứ 2 trở đi đề nghị phải báo rõ tổng số giờ đã làm thêm củacác lần trước (cột 11).