BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2531/LDTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước

Trả lời công văn số 598/NHNN-TCCB ngày 9/6/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7744TC/TCNN ngày 25/7/2003, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam là: 339,4 đồng Tổng thu trù (-) tổng chi (chưa có lương) tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003:

- Tổng doanh thu : 5.207.536 triệu đồng

- Tổng chi phí (chưa có lương) : 4.647.456 triệu đồng

- Tổng thu trù (-) tổng chi (chưa có lương) : 560.080 triệu đồng

- Lợi nhuận : 370.000 triệu đồng

- Dự phòng rủi ro trong chi phí : 480.000 triệu đồng

Mức trích dự phòng kế hoạch trong chi phí nêu trên là mức trích tối thiểu để giao đơn giá tiền lương. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam thực hiện trích dự phòng rủi ro theo Quyết định số 488/2000/QĐ0 NHNN ngày 27/11/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trường hợp số tiền dự phòng rủi ro phải trích thấp hơn mức dự phòng kế hoạch 480 tỷ đồng nêu trên thì phần chênh lệch làm lợi nhuận tăng không được tính lương.

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Tổng thu trù tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 110% đến 120% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 30% đơng giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 20% đơn giá gốc.

3/ Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam trong khuôn khổ đơn giá tiền lương theo thoả thuận này, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Ngân hàng va gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi kiểm tra./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng