BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2532/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

Trả lời công văn số 503/HQNA-NV ngày 19/5/2006 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phản ánh vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu chung vận tải đơn của nhiều chủ hàng (nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm c, khoản 3, Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định:"Hàng hóa nhập khẩu của nhiều chủ hàng có chung một vận tải đơn được đưa về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa ở nội địa".

Theo đó, nếu trên vận tải đơn của lô hàng nhập khẩu thể hiện người nhận hàng gồm nhiều chủ hàng thì doanh nghiệp được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu (với điều kiện vận tải đơn phải hợp lệ, phải do người vận chuyển phát hành).

Trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Hưng Thịnh và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Phú Quý, nếu lô hàng là phụ tùng động cơ Diezel và phụ tùng máy nông nghiệp nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ có vận tải đơn, trên vận tải đơn thể hiện người nhận hàng gồm nhiều chủ hàng và vận tải đơn hợp lệ (do người vận chuyển phát hành) thì doanh nghiệp được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

Trường hợp lô hàng nhập khẩu không có vận tải đơn hoặc vận tải đơn không hợp lệ (không do người vận chuyển phát hành mà do người bán hàng phát hành) thì không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để biết và thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An