BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2532/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Văn phòng khu vực Châu Á, Thái Bình Dương của (AUF);
(21 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn ngày 02/5/2013 của Văn phòng khu vực Châu Á, Thái Bình Dương của (AUF) vềviệc miễn thuế 02 kiện hàng nộp lưu trữ hồ sơ sinh viên của AUF từ Pháp cho Vănphòng đại diện tại Hà Nội để sử dụng nội bộ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 12/2012/NĐ-CPngày 01/03/2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các Tổ chứcphi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công Thương - Tài chính -Ngoại giao hướng dẫn chi tiết được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam;

Căn cứ Điểm 3 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan;kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Khoản d Mục 19 Điều 4 Phần IThông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtThuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/NĐ-CP ngày08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ thì:

Hàng hóa và vật dụng cần thiết nhậpkhẩu để phục vụ cho nhu cầu công tác của Văn phòng đại diện tại Hà Nội đượcmiễn thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Vănphòng khu vực Châu Á, Thái Bình Dương của (AUF) được biết và liên hệ trực tiếpvới cơ quan Hải quan nơi đăng ký mở tờ khai nhập khẩu để được xem xét giảiquyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường