BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2533/BXD-QLN
V/v. Cho thuê nhà xưởng, văn phòng của doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Ban quản lý các khu côngnghiệp tỉnh Đồng Nai.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1085/KCNĐN-DN ngày31/10/2007 của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về việc cho thuênhà xưởng, văn phòng của doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Sau khi nghiêncứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hoạt động tạo lập nhà, công trình để cho thuê làhoạt động kinh doanh bất động sản, do đó phải tuân theo các quy định của LuậtKinh doanh bất động sản, Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chínhphủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.Trường hợp nhà xưởng, vănphòng cho thuê nằm trong khu công nghiệp còn phải thực hiện theo các quy địnhcủa pháp luật về khu công nghiệp hiện hành

2. Đối với trường hợp doanh nghiệp có nhà xưởng, vănphòng dư thừa trong khu công nghiệp khi muốn cho thuê phải đáp ứng các điềukiện đối với bất động sản đưa vào kinh doanh theo Điều 7 Luật Kinh doanh bấtđộng sản. Doanh nghiệp phải bổ sung đăng ký ngành, nghề kinh doanh bất động sảntheo khoản 1, Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản. Chấp hành quy định về vốnpháp định đối với doanh nghiệp,hợp tác xã kinh doanh bất động sản theo Điều 3của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ hướng dẫn thihành Luật Kinh doanh bất động sản.

3. Đối với trường hợp nhà đâù tư muốn kinh doanh chothuê nhà xưởng, văn phòng của dự án đầu tư mới phải thực hiện theo quy định củaLuật Kinh doanh bất động sản và Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 củaChính phủ hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng về việc chothuê nhà xưởng, văn phòng của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, đề nghịBan Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai nghiên cứu thực hiện, Trong quátrình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Bộ Xâydựng để phối hợp nghiên cứu giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục QLN, Vụ PC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam