BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2533/TCHQ-TXNK
V/v áp mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông.
(Lô CN2- Khu đô thị mới Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 0319/2016 ngày 21/03/2016 của Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông kiến nghị về việc áp mã HS của mặt hàng có tên khai báo “Dung dịch rửa Advia centaur cleaning solution 12x70ml/hộp code 10310041 dùng cho máy phân tích miễn dịch Advia Centaur” theo Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 thì:“Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh Mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam.

Vì vậy, Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế chỉ là một trong những nguồn thông tin được sử dụng làm căn cứ trong phân loại hàng hóa của Cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- L
ưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh